Library

Friday, 25 May 2018
Podcast
Vozrozhdenie Bank 9M 2015 IFRS Financial results
Podcast
Podcast Vozrozhdenie Bank 6M 2015 IFRS Financial results
Docs
Report of securities’ issuer for 2015

Report of securities’ issuer for Q1 (RAR, 11.2 MB)
Russian version

Podcast
Vozrozhdenie Bank 3M 2015 IFRS Financial results
Podcast
Vozrozhdenie Bank FY 2014 IFRS Financial results
All materials
Docs
Podcast